Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
138631

Thông báo về hộp thư công vụ các xã,thị trấn, phòng, ban

Đăng lúc: 15:20:39 20/10/2015 (GMT+7)

.

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG SƠN
 
 

    Số:          /UBND-VP
V/v gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             
               
   Đông Sơn, ngày        tháng 10 năm 2015
 
 
  Kính gửi:
- Trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 
Thực hiện Quyết định số 3380/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tăng cường việc ứng dụng Công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện, từng bước giảm thiểu thời gian, giấy tờ, văn bản hành chính, tiết kiệm chi phí hành chính, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các phòng, ban, ngành huyện thực hiện một số nội dung công việc sau đây:
1. Về tiếp nhận văn bản đến qua hệ thống thư điện tử:
Kể từ ngày 20/10/2015, UBND huyện thực hiện việc gửi các văn bản ( trừ văn bản độ mật) qua hệ thống thư điện tử của UBND huyện cho các đơn vị bao gồm: công điện, giấy mời họp, công văn chứa đựng nội dung mời họp, lịch công tác, báo cáo, thông báo, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, quy chế, sao y, sao lục. Những văn bản cần xử lý ngay sẽ được gửi trước qua hệ thống mạng, đồng thời gửi qua đường Bưu điện. Nếu không truy cập được hòm thư để kiểm tra văn bản đến, các đơn vị phải báo ngay về Văn phòng HĐND - UBND huyện (thông tin về đầu mối tại Văn phòng HĐND-UBND huyện theo phụ lục 2).
Danh sách các hòm thư điện tử (hòm thư công) của UBND các xã, thị trấn, phòng, ban, ngành, đơn vị đã được tạo lập (Phụ lục 1 kèm theo)
2. Hằng ngày, các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, phải cử cán bộ chuyên trách thực hiện việc truy cập vào hệ thống thư điện tử thường xuyên để nhận văn bản, triển khai thực hiện. Nếu không truy cập được internet để kiểm tra văn bản đến. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phải báo ngay về Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Văn phòng UBND huyện tổ chức tốt việc gửi, nhận văn bản qua mạng; quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND huyện đảm bảo thông suốt./.
 
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP -UBND huyện;             
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Trần Anh Chung
 
 
Phụ lục 1
DANH SÁCH HÒM THƯ ĐIỆN TỬ CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
VÀ CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ.
(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP  ngày        tháng 10 năm 2015
của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn)
 
STT
Tên xã, thị trấn, phòng, ban, ngành, đơn vị
Địa chỉ hộp thư
1
UBND thị trấn Rừng Thông
ttrungthong.dongson@thanhhoa.gov.vn
2
UBND xã Đông Tiến
Dongtien.dongson@thanhhoa.gov.vn
3
UBND xã Đông Anh
Donganh.dongson@thanhhoa.gov.vn
4
UBND xã Đông Khê
Dongkhe.dongson@thanhhoa.gov.vn
5
UBND xã Đông Ninh
Dongninh.dongson@thanhhoa.gov.vn
6
UBND xã Đông Minh
Dongminh.dongson@thanhhoa.gov.vn
7
UBND xã Đông Phú
Dongphu.dongson@thanhhoa.gov.vn
8
UBND xã Đông Nam
Dongnam.dongson@thanhhoa.gov.vn
9
UBND xã Đông Thịnh
Dongthinh.dongson@thanhhoa.gov.vn
10
UBND xã Đông Yên
Dongyen.dongson@thanhhoa.gov.vn
11
UBND xã Đông Hoàng
Donghoang.dongson@thanhhoa.gov.vn
12
UBND xã Đông Hòa
Donghoa.dongson@thanhhoa.gov.vn
13
UBND xã Đông Văn
Dongvan.dongson@thanhhoa.gov.vn
14
UBND xã Đông Quang
Dongquang.dongson@thanhhoa.gov.vn
15
UBND xã Đông Thanh
Dongthanh.dongson@thanhhoa.gov.vn
16
Phòng Nội vụ
noivu.dongson@thanhhoa.gov.vn
17
Phòng Lao động - TBXH
laodongtbxh.dongson@thanhhoa.gov.vn
18
Phòng GD - ĐT
giaoduc.dongson@thanhhoa.gov.vn
19
Văn phòng HĐND - UBND
Vanphong.dongson@thanhhoa.gov.vn
20
Thanh tra huyện
thanhtra.dongson@thanhhoa.gov.vn
21
Phòng Tài chính – Kế hoạch
taichinh.dongson@thanhhoa.gov.vn
22
Phòng Tài nguyên – Môi trường
tainguyenmt.dongson@thanhhoa.gov.vn
23
Phòng Y tế
yte.dongson@thanhhoa.gov.vn
24
Phòng Nông nghiệp - PTNT
Nongnghiep.dongson@thanhhoa.gov.vn
25
Phòng Công thương
Congthuong.dongson@thanhhoa.gov.vn
26
Phòng Tư pháp    
Tuphap.dongson@thanhhoa.gov.vn
27
Phòng Văn hóa – Thông  tin
Vanhoa.dongson@thanhhoa.gov.vn
28
Trung tâm Dạy nghề
TTdaynhe.dongson@thanhhoa.gov.vn
29
Trạm Khuyến nông
Tkhuyennong.dongson@thanhhoa.gov.vn
30
Trung tâm VH-TDTT
TTVHTDTT.dongson@thanhhoa.gov.vn
31
 Đài truyền thanh
 dtt.dongson@thanhhoa.gov.vn
32
Trung tâm dân số
TTdanso.dongson@thanhhoa.gov.vn 
33
Chi cục thống kê
CCthongke.dongson@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
 
- Địa chỉ để truy cập vào hòm thư:  http://mail.thanhhoa.gov.vn
- Tên đăng nhập: là phần tên hòm thư của đơn vị mình không bao gồm phần đuôi @thanhhoa.gov.vn. Ví dụ Phòng Tư pháp có tên đăng nhập là: Tuphap.dongson
- Mật khẩu: Mật khẩu mặc định ban đầu là: abc405- (riêng xã Đông Thịnh mật khẩu là: cba405-
Đề nghị các đơn vị đổi lại mật khẩu để bảo mật thông tin cho đơn vị. Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ với Chuyên viên CNTT theo thông tin ở Phụ lục 2.
- Địa chỉ hòm thư tại Văn phòng HĐND-UBND huyện để các đơn vị gửi báo cáo: dongson@thanhhoa.gov.vn
 

Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI TẠI VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
(Kèm theo Công văn số            /UBND-VP  ngày       tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn)
 
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phòng, bộ phận
Điện thoại
liên hệ
Địa chỉ Email
Ghi chú
1
Lương Thị Hiền
Cán bộ
Văn thư
01248262505
hienlt@thanhhoa.gov.vn
Đầu mối gửi văn bản đi
2
Lê Huy Hòa
Chuyên viên
Tổng hợp
0984800382
hoalh@thanhhoa.gov.vn
Đầu mối nhận báo cáo
3
Mai Phương Đông
Chuyên viên
Tổng hợp
0944785886
dongmp@thanhhoa.gov.vn
Đầu mối nhận báo cáo
4
Ngọ Thành Nhân
Chuyên viên
Công nghệ thông tin
0903491913
nhannt@thanhhoa.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật